Nguyễn Phước Đức

( 1 đánh giá ) 1263
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh:
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Cử nhân
Cơ quan công tác:Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Sắc ký Tiên Phong
Chức vụ/ Chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT

  • Hóa học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  - Phân tích - Sắc ký:

  ·        Nông thủy sản, thực phẩm chế biến, thức ăn gia súc, gia cầm;

  ·        Các sản phẩm mỹ phẩm, dược phẩm, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

  ·        Mẫu bệnh phẩm ( nước tiểu, máu, huyết thanh, …);

  ·        Các hợp chất thiên nhiên;

  ·        Các mẫu quan trắc môi trường;

  ·        Vi sinh;

  ·        Môi trường;

  ·        GMO, DNA, virus;

  ·        Các chỉ tiêu vô cơ cổ điển : pH; độ ẩm; mất khi nung; cặn không tan; tro tổng, ...

  ·        Phân tích các chỉ tiêu theo yêu cầu của khách hàng;

  ·       

  - Các dịch vụ:

  ·        Phân tích & đánh giá chất lượng nước-nước thải, Đất, Bùn trầm tích, chất thải rắn theo tiêu chuẩn TCVN 5945:2005 ; TCVN 5502:2003 , 6772-2000 ; QĐ-BYT: 1329/ 2002… bằng nhiều phương pháp khác nhau theo yêu của của khách hàng ( DIN , ISO , EPA , TCVN, ASTM , SM, …) gồm các chỉ tiêu như : BOD5 ; COD ; TOC ; Nitơ tổng ; Độ oxy hoá ; Chlorine ; TSS-hàm lượng rắn lơ lửng ; TDS-rắn hòa tan ; Tổng rắn ;  pH ; Độ dẫn điện ; DO ; Màu ; Mùi vị; Độ đục…chỉ tiêu về vi sinh như Coliform, Ecoli, ...
  Phân tích các Anion & Cation: NH4+; Cr6+ ; Cr3+ ; Fe2+ ;   Fe3+ PO43- ; NO2- ; NO3- ; SO42-; Cl-, …
  Phân tích vết các độc tố kim loại nặng như : As , Hg , Cd ,    Pb, Cr , Zn , Mn , Fe, …

  ·        Phân tích dư lượng thuốc trừ sâu, diệt cỏ , hoá chất bảo vệ   thực vật ; các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi ; PAH , PCB ; các   hợp chất hữu cơ khác;

  ·        Phân tích & tham gia quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, lập báo cáo về môi trường. Tham gia lấy mẫu & phân tích tại hiện trường cho các cá nhân, xí nghiệp, công ty, nhà máy có yêu cầu, …

  ·        Phân tích các chỉ tiêu mới như SOD trong bùn, đất trầm tích ; SAR trong nước thủy lợi dùng cho tưới tiêu ; CO – Carbon monoxide trong thủy hải sản;

  ·        Phân tích và đánh giá chất lượng không khí, khí thải, ô nhiễm không khí tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 5937:2005 ; TCVN 5938:2005 ; TCVN 5939:2005 ; TCVN 5940:2005  gồm các chỉ tiêu như : Khí thải tại nguồn : Bụi ; O2 ; CO2 ; CO ; SO2 ; NOx ; NO ; NO2 ; H2S ; CxHy, …

  ·        Chất lượng không khí xung quanh & môi trường làm việc : Bụi ; O2 ; CO2 ; CO ; SO2 ; NOx ; NO ; NO2 ; H2S ; NH3 ; O3 ; CxHy ; các hợp chất hữu cơ như THC ; VOC ; Tiếng ồn ; Vi khí hậu…& các chất hữu cơ dễ bay hơi khác, …

  ·        Phân tích vết các độc tố kim loại nặng như : As , Hg , Cd , Pb, Cr , Zn , Mn , Fe, …

  Lấy mẫu & Phân tích hàm lượng Dioxin trong nước, đất, bùn, chất thải rắn, không khí & khí thải tại nguồn (bao gồm 17 đồng phân theo qui định của WHO).

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll