Hoàng Nam Hải

★☆☆☆☆ ( 1 đánh giá ) 885
Địa chỉ thường trú: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 26-10-1990
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Khoa Kỹ thuật Hóa học, Bộ môn: Công nghệ Thực phẩm
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên viên

  • Hóa học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Các hướng nghiên cứu chính: Xúc tác sinh học
   
  Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố
   
  TT Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
  Tạp chí quốc tế
  1.M. Otsu, Y. Suzuki, A.A. Koesoema, H.N. Hoang, M. Tamura, T. Matsuda. CO2-expanded liquids as solvents to enhance activity of Pseudozyma antarctica lipase B towards ortho-substituted 1-phenylethanols. Tetrahedron Letters - 61, 152424 (2020) -ISBN/ISSN: 0040-4039
  2.Hai Nam Hoang, 山田眞二郎, 松田知子. CO2膨張液体を利用した酵素反応による有機化学合成. 分離技術 - 49(2), 9-12 (2019) -ISBN/ISSN: 1343-7860
  3.Hoang H. N., Granero-Fernandez E., Yamada S., Mori S., Kagechika H., Medina-Gonzalez Y., Matsuda . Modulating biocatalytic activity toward sterically bulky substrates in CO2-expanded biobased liquids by tuning the physicochemical properties. ACS Sus. Chem. Eng. - 5, 11051-11059 (2017) -ISBN/ISSN: 2168-0485
  4.Hoang H. N., Nagashima Y., Mori S., Kagechika H., Matsuda T.. CO2-expanded bio-based liquids as novel solvents for enantioselective biocatalysis. Tetrahedron - 73, 2984-2989 (2017) -ISBN/ISSN: 0040-4020
  5.Hoang H. N., Matsuda T. . Expanding substrate scope of lipase-catalyzed transesterification by the utilization of liquid carbon dioxide. Tetrahedron - 72, 7229–7234 (2016) -ISBN/ISSN: 0040-4020
  6.Hoang H. N., Matsuda T. . Liquid carbon dioxide as an effective solvent for immobilized Candida antarctica lipase B catalyzed transesterification. Tetrahedron Lett. - 56, 639-641 (2015) -ISBN/ISSN: 0040-4039
  Hội nghị quốc tế
  7.Hoang N. H., Matsuda, T. . Utilize pressurized carbon dioxide as novel and sustainable reaction platforms for biocatalysis. Biocatalysis Gordon Research Conference - Maine , (2018)
  8.H. N. Hoang, E. Granero-Fernandez, S. Yamada, S. Mori, H. Kagechika, Y. Medina-Gonzalez, T. Matsuda. Increased biocatalytic activity in CO2-expanded bio-based liquids. 8th International Symposium on Molecular Thermodynamics and Molecular Simulation (MTMS 18) - Narashino , (2018)
  9.Hoang, H. N., Matsuda T.. CO2-expanded bio-based liquids: Feasible media for biocatalysis of unexpected bulky compounds. 4th International Symposium on Green Chemistry (ISGC 2017) - La Rochelle , (2017)
  10.Hoang H. N., Matsuda T.. Utilizing liquid CO2 as a superior solvent for biotransformation: Acceleration of lipase-catalytic activity toward sterically bulky substrates. 5th International Conference on Cofactors (ICC-05) - Toyama , (2016)
  11.Hoang H. N., Matsuda T.. Expansion of substrate scope of Candida antarctica lipase B toward bulky phenylalkanols by liquid carbon dioxide. 7th International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PACIFICHEM 2015) - Hawaii , (2015)
  12.Hoang H. N., Matsuda T.. Expansion of substrate specificity of lipase-catalyzed transesterification using liquid CO2. 12th BIOTRANS 2015 - Vienna , (2015)
   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll