Chu Hoàng Mậu

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 513
Địa chỉ thường trú: Tổ 8, Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Ngày sinh: 1958
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:GS.TS.
Cơ quan công tác:Đại học Thái Nguyên
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên gia

  • Công nghệ sinh học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  I. Lĩnh vực tư vấn và nghiên cứu chính:
  - Kỹ thuật gen di truyền
  - Sinh học phân tử của tính chống chịu
   
  II. Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu:
   

  TT

  Tên Chương trình, đề tài

  Mã số

  Thời gian thực hiện

  Cấp quản lý đề tài

  Trách nhiệm

  1

  Nghiên cứu bước đầu tạo dòng cây đậu tương chuyển gen GmDREB6 có khả năng chịu hạn cao

  B2017-TNA-38

  24 tháng (2017-2018)

  Bộ Giáo dục&Đào tạo

  Chủ nhiệm (đã nghiệm thu)

  2

  Tạo dòng đậu tương kháng bệnh khảm lá do virus SMV (Soybean mosaic virus) bằng kỹ thuật RNAi

  B2013-TN04-05

  36 tháng (2013-2015)

  Bộ Giáo dục&Đào tạo

  Chủ nhiệm

         3

  Sử dụng phương pháp hình thái học truyền thống kết hợp với phương pháp sinh học phân tử trong nghiên cứu đa dạng và hệ thống học họ Màn màn (Capparaceae) ở Việt Nam

  NAFOSTED

   

  36 tháng (2015-2018)

  Quỹ NAFOSTED

   

  Tham gia (đã nghiệm thu)

  4

  Biểu hiện gen mã hóa nhân tố phiên mã dehydration responsive element binding của đậu tương (GmDREB) để tăng khả năng chịu hạn ở cây chuyển gen

  NAFOSTED

  106.01-2018.27

  36 tháng (từ 12/2018 đến 12/2021)

  Quỹ NAFOSTED

   

  Chủ nhiệm (đã nghiệm thu)

   
  III. Danh mục sách và tài liệu:
  - Nguyễn Thị Ngọc Lan, Từ Quang Tân, Chu Hoàng Mậu (2020) Sinh học hiện đại, một số vấn đề về nguyên lý và ứng dụng. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
  - Chu Hoàng Mậu, Hoàng Phú Hiệp, Nguyễn Hữu Quân (2020) Giáo trình Tin sinh học. NXB Đại học Thái Nguyên.
  - Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Thị Thuý Hường, Nguyễn Vũ Thanh Thanh (2011). Gen và Đặc tính chống chịu của cây đậu tương. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội (Sách chuyên khảo).
  - Chu Hoàng Mậu (2008). Phương pháp phân tích di truyền hiện đại trong chọn giống cây trồng. Nxb. Đại học Thái Nguyên (Sách chuyên khảo).
  - Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Chu Hoàng Mậu (2011). Giáo trình Cơ sở di truyền chọn giống cây trồng. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội (Sách giáo trình).
  - Chu Hoàng Mậu (2005). Cơ sở và Phương pháp sinh học phân tử. Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội (Sách giáo trình).
  - Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Thị Tâm (2006). Giáo trình Di truyền học. Nxb. Giáo dục, Hà Nội (Sách giáo trình).
  - Nguyễn Trọng Lạng, Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Thị Tâm (2005) Sinh học tế bào. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội
  - Chu Hoàng Mậu (1990) Tài liệu hướng dẫn dạy học Sinh học 10. Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc.
  - Nguyễn Trọng Lạng, Chu Hoàng Mậu (1991) Tài liệu thay sách giáo khoa Sinh học 11. Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc.
  - Nguyễn Trọng Lạng, Chu Hoàng Mậu (1992) Tài liệu thay sách giáo khoa Sinh học 12, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc.
   
  IV. Danh mục bài báo quốc tế xuất bản gần đây:
  1. Tu TQ, Do PT, Nguyen VD, Pham TTN, Nguyen TT, Chu HM (2022), The columbamine Omethyltransferase gene (CoOMT) is capable of increasing alkaloid content in transgenic tobacco plants. Mol Biol Rep 49, 2667–2675 (2022). https://doi.org/10.1007/s11033-021-07074-6 (SCIE)
  2. Nga Thi Thu Nguyen, Lan Thi Ngoc Nguyen, Thuong Danh Sy, Quan Huu Nguyen, Trung Quang Tu, Khang Van Pham, Tan Quang Tu & Mau Hoang Chu (2021) Chemical composition and cytotoxic effects of essential oils from Capparis trinervia Hook. F. & Thomson on cancer cell lines, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 35:1, 1926-1933, DOI: 10.1080/13102818.2022.2028578 (SCIE)
  3. Nguyen HQ, Nguyen TN., Doan, TN, Nguyen TTN, Phạm MH, Le TL, Sy DT, Chu HH, Chu HM (2021). Complete chloroplast genome of novel
  Adrinandra megaphylla Hu species: molecular structure, comparative and phylogenetic analysis. Sci Rep 11, 11731; https://doi.org/10.1038/s41598-021-91071-z (SCIE)
  4. Nguyen, Y.T.H.; Hoang, H.T.T.; Mai, A.T.H.; Nguyen, L.T.N.; Nguyen, Q.H.; Pham, N.T.T.; Sy, T.D.; Chu, M.H. The Aconitum carmichaelii F3′5′H Gene Overexpression Increases Flavonoid Accumulation in Transgenic Tobacco Plants. Horticulturae 2021, 7, 384. https://doi.org/10.3390/horticulturae7100384 (SCIE)
  5. Tu TQ, Vaciaxa P, Lo TMT, Nguyen HN, Pham NTT, Nguyen QH, Nguyen LTN, Nguyen YTH, Chu MH (2021) GmDREB6, a soybean transcription factor, notably affects the transcription of the NtP5CS and NtCLC genes in transgenic tobacco under salt stress conditions. Saudi Journal of Biological Sciences 28 (12): 7175-7181; https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.08.018 (SCIE)
  6. Thi Ngoc Lan Nguyen, Thi Thu Hoan Hoang, Huu Quan Nguyen, Quang Tan Tu, Thi Hong Tran, Thi Mai Thu Lo, Thi Thu Thuy Vu, Hoang Mau Chu (2021) Agrobacterium tumefaciens-mediated genetic transformation and overexpression of the flavonoid 3’5’-hydroxylase gene increases the flavonoid content of the transgenic Aconitum carmichaelii Debx. Plant. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant (2021). https://doi.org/10.1007/s11627-021-10190-4 (SCIE).
  7. Huu Quan Nguyen, Thi Hong Trang Le, Thi Ngoc Lan Nguyen, Thu Giang Nguyen, Danh Thuong Sy, Quang Tan Tu & Thi Thu Thuy Vu & Van Son Le & Hoang Mau Chu & Thi Kim Lien Vu (2020) Overexpressing GmCHI1A increases the isoflavone content of transgenic soybean (Glycine max (L.) Merr.) seeds. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant 56: 842–850; https://doi.org/10.1007/s11627-020-10076-x (SCIE).
  8. Thi Xuan Thuy VI, Thi Ngoc Lan NGUYEN, Thi Thanh Nhan PHAM, Huu Quan NGUYEN, Thi Hai Yen NGUYEN, Quang Tan TU, Van Son LE, Hoang Mau CHU (2019) Overexpression of the ZmDEF1 gene increases the resistance to weevil larvae in transgenic maize seeds. Molecular Biology Reports (MOLE) 46 (2): 2177–2185; https://doi.org/10.1007/s11033-019-04670-5; https://link.springer.com/article/10.1007/s11033-019-04670-5; (SCI-E).
  9. Huu Quan NGUYEN, Thi Kim Lien VU, Thi Ngoc Lan NGUYEN, Thi Thanh Nhan PHAM, Thi Hai Yen NGUYEN, Van Son LE, Hoang Mau CHU (2019) Overexpression of the GmDREB6 gene enhances proline accumulation and salt tolerance in genetically modified soybean plants. Scientific Reports; Nature; DOI: 10.1038/s41598-019-55895-0; https://www.nature.com/articles/s41598-019-55895-0 (SCIE).
  10. Thi Thanh Nhan PHAM, Thi Ngoc Lan NGUYEN, Thi Ha BUI, Huu Quan NGUYEN, Thi Tam NGUYEN, Van Son LE, Hoang Mau CHU (2019) Agrobacterium-mediated transformation of the CrDAT gene and selection of transgenic periwinkle lines have a high vincristine accumulation. The Journal of Horticultural Science & Biotechnology 94 (5):591– 598 (SCIE).
  11. Thuy Thi Thu Vu, Lien Thi Kim Vu, Quan Huu Nguyen, Khang Van Pham, Dung Tien Nguyen, Lan Thi Ngoc Nguyen and Mau Hoang Chu (2019) Cytotoxic effects of steroidal glycosides isolated from the Paris vietnamensis plant on cancer cell lines and against bacterial strains. Biotechnology & Biotechnological Equipment (B&BE) 33 (1): 1516-1524. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13102818.2019.1676168. (SCIE).
  12. Thi Nhu Trang VU, Thi Hong Trang LE, Phu Hiep HOANG, Danh Thuong SY, Thi Thu Thuy VU, Hoang Mau CHU (2018) Overexpression of the Glycine max chalcone isomerase (GmCHI) gene in transgenic Talinum paniculatum plants. Turk J Bot. 42; pp 551 – 558; DOI: 10.3906/bot-1801-22 (SCI-E; SCImago: Q2).
  13. Huu Quan Nguyen, Van Hanh Vu, Phuong Dung Le, Hoang Mau Chu (2018) High-level expression, purifcation and properties of an Endochitinase gene without signal peptide from Lecanicillium lecanii 43H in Pichia pastoris. Molecular Biology Reports 45; pp 1067–1075. https://doi.org/10.1007/s11033-018-4256-y (SCIE).
  14. Thi Xuan Thuy VI, Hoang Duc LE, Vu Thanh Thanh NGUYEN, Van Son LE, Hoang Mau CHU (2017) Expression of the ZmDEF1 gene and α-amylase inhibitory activity of recombinant defensin against maize weevils. Turk J Biol (2017) 41; pp 98-104; doi:10.3906/biy-1512-64. (SCI-E).
  15. Lo Thi Mai Thu, Vi Thi Xuan Thuy, Le Hoang Duc, Le Van Son, Chu Hoang Ha, and Chu Hoang Mau (2016) RNAi-mediated resistance to SMV and BYMV in transgenic tobacco. Crop Breeding and Applied Biotechnology 16: 213-218. http://dx.doi.org/10.1590/1984-70332016v16n3a32 (SCIE).
  16. Thanh Son LO, Hoang Duc LE, Vu Thanh Thanh NGUYEN, Hoang Ha CHU, Van Son LE, Hoang Mau CHU (2015). Overexpression of a soybean expansin gene, GmEXP1, improves drought tolerance in transgenic tobacco. Turk J Bot 39; pp 988-995. doi:10.3906/bot-1502-40 (SCIE)
  17. Dao Xuan Tan, Ho Manh Tuong, Vu Thi Thu Thuy, Le Van Son, and Chu Hoang Mau (2015) Cloning and Overexpression of GmDREB2 Gene from a Vietnamese Droughtresistant Soybean Variety. Braz. Arch. Biol. Technol. 58 (5) pp. 651-657, http://dx.doi.org/10.1590/S1516-89132015050170. (SCIE).
  18. Thuong S.D., Choudhary R.K., Tucker G.C., Mau C.H., Nguyen T.T.N., Nguyen H.Q. & Lee J (2018). Capparis bachii (Capparaceae), a new species from southern Vietnam. Annales Botanici Fennici 55; pp 31–35 (SCIE)
  19. Sy Danh Thuong, Ritesh Kumar Choudhary, Tran The Bach, Do Van Hai, Bui Hong Quang, Gordon C. Tucker, Chu Hoang Mau, Joongku Lee, Changyoung Lee and Sangmi Eum (2017). Capparis dongvanensis sp. nov. (Capparaceae) from Vietnam. Nordic Journal of Botany 35; pp 272–275, 2017. doi: 10.1111/njb.01326, ISSN 1756-1051 (SCIE).
  20. Sy Danh Thuong, Ritesh Kumar Choudhary, Tran The Bach, Do Van Hai, Bui Hong Quang, Gordon C. Tucker, Chu Hoang Mau, Joongku Lee, Changyoung Lee and Sangmi Eum (2017) Capparis pubifolia B. S. Sun (Capparaceae): A newly recorded species of the flora of Vietnam. Korean Journal of Plant Taxonomy 47(2): 106-111. https://doi.org/10.11110/kjpt.2017.47.2.106; http://ekjpt.org/journal/view.php?number=4845 (ESCI).
  21. Lan Thi Ngoc Nguyen, Quan Huu Nguyen, Nga Thi Thu Nguyen, Thuy Thi Xuan Vi, Thuong Danh Sy, Tam Thi Nguyen and Mau Hoang Chu (2020) Antibacterial, Antioxidant and Anti- Cancerous Activities of Adiandra megaphylla Hu Leaf Extracts. Biosc.Biotech.Res.Comm. 2020;13(3); DOI: http://dx.doi.org/10.21786/bbrc/13.3/5 (ESCI).
  22. Pham NTT, Le DP, Pham KTN, Thipphavong X, Chu MH. DNA barcode of matK combined with ITS effectively distinguishes the medicinal plant Stephania brachyandra Diels collected in Lào Cai, Vietnam. J Appl Biol Biotech 2021; 9(06):63–70; doi:10.7324/jabb.2021.9608 (Scopus)
  23. Thi Thanh Nhan Pham, Huu Quan Nguyen, Thi Ngoc Lan Nguyen, Xuan Tan Dao, Danh Thuong Sy, Van Son Le, Hoang Mau Chu (2020) Overexpression of the GmDREB2 gene increases proline accumulation and tolerance to drought stress in soybean plants. AJCS 14(03):495-503; https://www.cropj.com/pham_14_3_2020_495_503.pdf. (Scopus).
  24. Bui Thi Ha, Nguyen Thi Ngoc Lan, Nguyen Thi Tam , Le Van Son, Chu Hoang Mau (2018). Expression analysis of the recombinant Catharanthus roseus deacetylvindoline 4-Oacetyl transferase in tobacco plants. Australian Journal of Crop Science 12(07); pp 1139-1143; doi: 10.21475/ajcs.18.12.07.PNE1077 (Scopus).
  25. Thi Hang Nguyen, Huu Quan Nguyen, Hoang Mau Chu (2020) Guide Pedagogical Students to Design and Organize Experience-based Learning Activities in Schools. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 19: 99-117; https://doi.org/10.26803/ijlter.19.9. (Scopus).
  26. Lo Thanh Son, Nguyen Thi Ngoc Lan, Hoang Phu Hiep, Vu Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Hai Yen, Pham Thi Thanh Nhan, Chu HoangMau (2018). Agrobacterium–mediated soybean transformation with a gene related to drought tolerance. Proceedings of the CASEAN-5, Publishing House for Science and Technology 184-189.
  27. Vu Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Ngoc Lan, Dinh Thi Huyen, Hoang Phu Hiep, Tran Thi Hong, Nguyen Thi Thu Nga, Sy Danh Thuong, Nguyen Huu Quan, Chu Hoang Mau (2018). Identification of Paris species from Sapa and Puluong in viet nam using dna barcodes. Proceedings of the CASEAN-5, Publishing House for Science and Technology 190-196
  28. Nguyen Huu Quan, Chu Hoang Mau, Tu Quang Tan (2018). Purification and properties of protease from Lecanicillium lecanii. Proceedings of the CASEAN-5, Publishing House for Science and Technology 197-203.
  29. Nguyen Thi Hai Yen, Chu Hoang Mau (2018). The use of dna barcoding in identification of Sarcandra samples collected in Lang Son, Viet Nam. Proceedings of the CASEAN-5, Publishing House for Science and Technology 271-276

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll