Võ Đình Lệ Tâm

★☆☆☆☆ ( 1 đánh giá ) 646
Địa chỉ thường trú: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 21-01-1978
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Phó Giáo sư - Tiến sĩ
Cơ quan công tác:Khoa Kỹ thuật Hóa học, Bộ môn: Công nghệ Thực phẩm
Chức vụ/ Chức danh: Giảng viên

  • Hóa học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học
  - Công Nghệ Enzyme Và Protein
  - Công Nghệ Protein Và Enzyme
  - Công Nghệ Sinh Học Thực Phẩm (Công Nghệ Sinh Học)
  - Hóa Sinh Thực Phẩm
  Đề tài khoa học
   
  TT Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học Thời gian Chủ nhiệm Cấp quản lý Nghiệm thu
  1.Khảo sát hoạt tính liên kết đồng của dịch thủy phân protein từ đầu tôm thẻ chân trắng2019-2020Chủ nhiệmTrườngx
  2.Khảo sát ảnh hưởng của mức độ thủy phân đến hoạt tính kháng oxy hóa của dịch thủy phân protein từ con ruốc khô2019-2020Tham giaSinh viênx
  3.Khảo sát hoạt tính sinh học của các phân đoạn peptide thu nhận từ dịch thủy phân protein phụ phẩm chế biến tôm2018-2019Chủ nhiệmTrường - Đặt hàngx
  4.Tận dụng phụ phẩm chế biến cá hồi tạo sản phẩm có giá trị gia tăng2017-2018Chủ nhiệmĐHQG loại Cx
  5.Thu nhận phân đoạn peptide có hoạt tính sinh học từ con ruốc (Acetes japonicas)2017-2019Chủ nhiệmNhà nướcx
  6.Thu nhận peptide có hoạt tính sinh học từ phụ phẩm chế biến cá tra2016-2017Chủ nhiệmTrườngx
   
  Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố
   
  TT Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
  Tạp chí quốc tế
  1.Vo T. D. L., K. T. Pham, K. T. Doan. Identification of Copper-Binding Peptides and Investigation of Functional Properties of Acetes japonicus Proteolysate . Waste and Biomass Valorization - 12, 1565–1579 (2021) -ISBN/ISSN: 1877-265X
  2.Vo T.D.L., Lam H.H., Huynh O.N., Nguyen D.T.M.. Investigation of Calcium-Binding Capacity and Functional Properties of Acetes Japonicus Protein Hydrolysate. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS - VOL. 78 , 349-354 (2020) -ISBN/ISSN: 2283-9216
  3.Tam D.L. Vo, Khoa Trong Pham. Copper-chelating peptide from salmon by-product proteolysate. International Journal of Food Engineering - 16 (4), 20190280 (2020) -ISBN/ISSN: 1556-3758
  4.Tam Dinh Le Vo, Khoa Trong Pham, Viet Man Van Le, Hung Hoa Lam, Oanh Ngoc Huynh, Bao Chi Vo. Evaluation of iron-binding capacity, amino acid composition, functional properties of Acetes japonicus proteolysate and identification of iron-binding peptides . Process Biochemistry - 91, 374-386 (2020) -ISBN/ISSN: 1359-5113
  5.Tam Dinh Le Vo, Khoa Trong Pham, Duong Quy Ha. Recovery of Proteolysate From Salmon By-Product: Investigation of Antioxidant Activity, Optimization of Hydrolysis, Determination of Iron-Binding Activity And Identification of Bioactive Peptides. The International Journal of Engineering and Science - 7 (9), 18-30 (2018) -ISBN/ISSN: 2319 – 1813
  6.Tam Dinh Le Vo, Khoa Trong Pham, Linh Truc Le, Thao Thi Huong Nguyen. Identification of a new calcium‐binding peptide from enzymatic proteolysate of Acetes japonicus. Journal of Food Processing and Preservation - 42 (10), 1-6 (2018) -ISBN/ISSN: 1745-4549
  7.Tam Dinh Le Vo, Van Dung Pham, Ji-seun Ko, Seung Hwan Lee, Si Jae Park, Soon Ho Hong. Improvement of gamma-amino butyric acid production by an overexpression of glutamate decarboxylase fromPyrococcus horikoshii in Escherichia coli. Biotechnology and Bioprocess Engineering - 19 (2), 327-331 (2014) -ISBN/ISSN: 1226-8372
  8.Tam Dinh Le Vo, Ji-seun Ko, Si Jae Park, Seung Hwan Lee, Soon Ho Hong. Efficient gamma-aminobutyric acid bioconversion by employing synthetic complex between glutamate decarboxylase and glutamate/GABA antiporter in engineered Escherichia coli. J Ind Microbio & Biotechnol - 8 , 927-933 (2013) -ISBN/ISSN: 1367-5435
  9.Tam Dinh Le Vo, Ji-seun Ko, Seung Hwan Lee, Si Jae Park, Soon Ho Hong. Overexpression of Neurospora crassaOR74A glutamate decarboxylase in Escherichia coli for efficient GABA production. Biotechnology and Bioprocess Engineering - 6, 1062-1066 (2013) -ISBN/ISSN: 1226-8372
  10.Vo DT, Hong SH . Optimization of gamma-Aminobutyric Acid Bioconversion by Recombinant Escherichia coli). KSBB Journal - 2, 127-130 (2012) -ISBN/ISSN: 1225-7117
  11.Vo DT, Kim TW, Hong SH . Effects of glutamate decarboxylase and gamma-Aminobutyric acid (GABA) transporter on the bioconversion of GABA in engineered Escherichia coli. Bioproc Biosystems Eng - 4 , 645-650 (2012) -ISBN/ISSN: 1615-7591
  12.Vo DT, Hong SH . Recombinant protein secretion via the type III secretion system. Korean J Chem Eng - 7 , 1573-1579 (2011) -ISBN/ISSN: 0256-1115
  13.Vo Dinh Le Tam, Hong SH . Development of protein secretion system using type III secretion system in Salmonella. KSBB Journal - 4, 393-396 (2009) -ISBN/ISSN: 1225-7117
  Tạp chí trong nước
  14.Tam Vo Dinh Le, Minh Tran Cao , Hoai Le Duc , Khang Duong Lap and Anh Nguyen Ngoc Quynh. Investigation of antioxidant activity of protein hydrolysate derived from baby clam (Corbiculidae sp.) broth. Can Tho University Journal of Science - 13, 17-23 (2021) -ISBN/ISSN: 2615-9422
  15.Vo Dinh Le Tam and Nguyen Dinh Duyen Hai. Antioxidant activity of enzyme-assisted extract derived from round kumquat peel (Fortunella japonica). Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ - 13 (2), 69-76 (2021) -ISBN/ISSN: 2615-9422
  16.Tam Dinh Le Vo, Nhi Hoang Yen Bui, Truc Mai Xuan Le, Tam Le Minh Truong. An investigation into copper-binding capacity of the white leg shrimp head (Litopenaeus vannamei) protein hydrolysate. Journal of Science and Technology (JST-UD) - 18 (12.1), 13-18 (2020) -ISBN/ISSN: 1859-1531
  17.Tam D.L. Vo, Chi Bao Vo, Huynh T.T. Nguyen, Linh Truc Le, Vi T.T Do, Thao T.H. Nguyen. Recovery of bone powder from salmon by-product and application in production of tra catfish cake. Journal of Science and Technology Development - pending, (2018) -ISBN/ISSN: 1859-0128
  18.Tam Dinh Le Vo*, Anh Nguyen Nhat Bui, Thuy Vu Van Nguyen, Nghi Ngoc Phuong Nguyen, Hien Vinh Dang. Investigation of antioxidant activity of proteolysate derived from white leg shrimp head (Litopenaeus vannamei). Journal of Science and Technology (JST-UD) - 11, (2018) -ISBN/ISSN: 1859-1531
  19.Tam Dinh Le Vo. Investigation of antioxidant activity of proteolysate derived from Acetes japonicus. Journal of Science and Technology (JST-UD) - 11 (132), 137-141 (2018) -ISBN/ISSN: 1859-1531
  20.Tra Thanh Do, Tam Dinh Le Vo, Van Viet Man Le. Enhancement in antioxidant potential of carambola fruit (averrhoa carambola L.) Juice using ultrasound-assisted extraction. Vietnam journal of chemistry - 55(4E23) , 327 - 330 (2017) -ISBN/ISSN: 0866-7144
  21.Tam Dinh-Le Vo, Cuong Vi Tran. Investigation of antioxidant capacity of peptide fractions from the Tra catfish by-product-derived proteolysate using Flavourzyme® 500 mg. Journal of Science and Technology Development - 20 (K7), 35-40 (2017) -ISBN/ISSN:
  22.Le Thi Ngoc Thuy, Vo Dinh Le Tam, Le Van Viet Man. Improvement in antioxidant activity of Averrhoa carambola L. juice by application of enzyme-assisted extraction. Vietnam journal of chemistry - 55 (5e34), 480-483 (2017) -ISBN/ISSN: 0866-7144
  23.Nguyễn Thị Hương Thảo, Đinh Thị Mến, Trần Đức Vĩnh, Võ Đình Lệ Tâm. Tối ưu hóa điều kiện thủy phân thu nhận peptide có hoạt tính liên kết canxi từ phụ phẩm cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Tạp chí Nghề cá sông Cửu Long - 07, 111-119 (2016) -ISBN/ISSN: 1859-1159
  24.Tam Dinh Le Vo, Thao Thi Huong Nguyen, Du Van Phan, Huy Do Minh Nguyen, Huy Quang Tran. Investigation of antioxidant activity of the hydrolysate derived from Tra catfish by-products using Alcalase® 2.4 L FG for application as a natural antioxidant ingredient. Journal of Science & Technology Development - K6, 110-118 (2016) -ISBN/ISSN: 1859-0128
  25.Nguyễn Thị Hương Thảo, Đinh Thị Mến, Nguyễn Thị Mỹ Thuận, Võ Đình Lệ Tâm. Khảo sát nguồn phụ phẩm cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) và nghiên cứu phương pháp xử lí để làm nguyên liệu sản xuất bột peptide. Tạp chí Nghề cá sông Cửu Long - 05, 131-142 (2015) -ISBN/ISSN: 1859-1159
  26.Nguyen Thi Thanh Tuyen, Vo Dinh Le Tam, Le Van Viet Man. Improvement in antioxidant activity of spondias cytherea juice by application of enzyme-assisted extraction. Journal of Science and Technology - 52 (5A), 223-228 (2014) -ISBN/ISSN: 0866-708x
  27.Nguyen Thi ThanhTuyen, Vo Dinh Le Tam, Le Van Viet Man. Improving antioxidant capacity of spondias cytherea juice by application of ultrasound-assisted extraction. Journal of Science and Technology - 52 (5B), 767-772 (2014) -ISBN/ISSN: 0866-708x
  28.Tam Dinh Le Vo . Efficient gamma-aminobutyric acid (gaba) bioconversion by employing the outer membrane protein ompc to overexpress gadb from pyrococcus in engineered escherichia coli. Journal of Science and Technology - 51 (5C), 386-390 (2013) -ISBN/ISSN: 0866 708X
  29.Tam Dinh Le Vo . Bioconversion of gamma-aminobutyric acid (gaba) by glutamate decarboxylase gada and gaba transporter gadc in recombinant escherichia coli. Journal of Science and Technology - 51 (5C), 391-395 (2013) -ISBN/ISSN: 0866-708x
  30.Võ Đình Lệ Tâm, Lê Văn Việt Mẫn, Võ Thị Bạch Huệ . Study on beverage processing from some medicinal herbs. Journal of Science and Technology development - 9, 20-24 (2004) -ISBN/ISSN: 1859-0128
  Hội nghị quốc tế
  31.Tam D. L. Vo, Duy T.M Chung, Kien T. Doan, Duy T. Le, Hung V. Trinh. Investigation of antioxidant potential of peptide fractions form the Tra catfish by-product-derived hydrolysate using Alcalse 2.4 L FG. International Conference on Chemical Engineering, Food and Biotechnology (ICCFB2017) - Ho Chi Minh , 58 (2017)
  32.Tam D. L. Vo, Huy D. M. Nguyen, Huy Q. Tran, Du V. Phan, Thao T. H. Nguyen . Investigation of antioxidant activity of the hydrolysate derived from Tra catfish by-products using Alcalase® 2.4 L FG for application as a natural antioxidant ingredient. 23rd Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE2016): Innovation in Chemical Engineering towards the linkages among education, academia, industry - Vung Tau , 326-331 (2016)
  33.Trinh Thanh Phong, Vo Dinh Le Tam. Extraction of essential oil from citrus microcarpa peel using microwave-assisted extraction method. The 2nd International conference on chemical engineering, food and biotechnology – iccfb2015: “Advancements in chemical engineering and food-biotechnology towards a sustainable development” - Hồ Chí Minh , 84-88 (2015)
  34.Le Hoang Anh Tuan, Vo Dinh Le Tam. Antioxidant and antimicrobial activities of essential oil extracted from citrus microcarpa peel using microwave-assisted extraction method. The 2nd International conference on chemical engineering, food and biotechnology – iccfb2015: “Advancements in chemical engineering and food-biotechnology towards a sustainable development” - Hồ Chí Minh , 79-83 (2015)
  35.Tam Dinh Le Vo. Engineering salmonella type iii secretion system for lipase secretion . 2013 international symposium on chemical engineering (isce2013) - Ho Chi Minh , 920-924 (2013)
  36.Dinh VT, Lee HR, Hong SH . Efficient bioconversion of GABA (γ-aminobutyric acid) using recombinant Escherichia coli strains. Annual meeting of Korean Institute of Chemical Engineers - Incheon , (2011)
  37.Dinh VT, Ko J, Hong SH . GABA (γ-aminobutyric acid) bioconversion by genetically engineered Escherichia coli. Annual meeting of Korean Society for Biotechnology and Bioengineering - Jeju , (2011)
  38.Le Tam V, Jeong M, Hong SH . Engineering Type III Secretion System of Salmonella for recombinant protein secretion. Annual meeting of Korean Society for Biotechnology and Bioengineering - Incheon , (2010)
  39.Le Tam V, Ko J, Hong SH. Application of Type III Secretion System of Salmonella on secretion of recombinant lipase. Annual meeting of Korean Society for Biotechnology and Bioengineering - Daejeon , (2009)
  40.Vo Dinh LT, Hong SH . Lipase secretion using Type III Secretion System of Salmonella. 2008 Taiwan /Korea /Japan Chemical Engineering Conference, Taipei, Taiwan - Taipei , (2008)
  Hội nghị trong nước
  41.Tam Dinh-Le Vo, Cuong Vi Tran, Duong Quy Ha, Thinh Ngoc Tran, Thao Thi-Huong Nguyen. Investigation of antioxidant potential of the Tra catfish by-product-derived hydrolysate using Flavourzyme® 500 MG for application as a natural antioxidant ingredient. Hội thảo khoa học toàn quốc 2016: Tiến bộ Kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học: từ nghiên cứu đến sản xuất - Hà Nội , 83-90 (2016)
  42.Nguyễn Thị Hương Thảo, Đinh Thị Mến, Võ Đình Lệ Tâm, Hoàng Trần Vũ. Nghiên cứu xử lí và khảo sát khả năng thu nhận peptide có hoạt tính liên kết canxi từ sản phẩm thủy phân phụ phẩm cá Tra. Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ sinh học vào sản xuất thủy sản và định hướng phát triển" - Hồ Chí Minh , (2015)
  43.Nguyễn Thị Hương Thảo, Đinh Thị Mến, Trần Đức Vĩnh, Võ Đình Lệ Tâm. Tối ưu hóa điều kiện thủy phân thu nhận peptide có hoạt tính liên kết canxi từ phụ phẩm cá Tra (Pangasianodon Hypophthalmus). Hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VI - Nha Trang , 80 (2015)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll