Lại Duy Phương

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 233
Địa chỉ thường trú: Nhà B9, Số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 22-12-1986
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:ThS.
Cơ quan công tác:Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
Chức vụ/ Chức danh: Chuyên gia

  • Môi trường

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
  Các hướng nghiên cứu chính:

  Khảo sát sự hiện diện của Nonylphenol Ethoxylate (NPEs) trong nguồn nước sông Sài Gòn và xác định thông số thích hợp của quá trình ozone hóa.
   
  Các công trình khoa học đã công bố:
   

  TT

  Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học

  Thời gian

  Chủ nhiệm

  Cấp quản lý

  1.

  Nghiên cứu xử lý bùn thải ao nuôi cá Tra thành phân bón hữu cơ vi sinh

  2020-2021

  Chủ nhiệm

  Trường

  2.

  Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang nền titan đioxít dạng ống nano để xử lý fomanđêhít và nitơ đioxít trong không khí ở điều kiện thường

  2019-2021

  Tham gia

  ĐHQG loại C

  3.

  Tổng hợp PNA gắn với DNA mạch đơn phát hiện E. coli

  2018-2019

  Tham gia

  Trường - Đặt hàng

  4.

  Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ các chủng vi sinh vật bản địa và bùn thải nhà máy thực phẩm.

  2017-2017

  Tham gia

  Trường - Đặt hàng

  5.

  Nghiên cứu tác động của nước tái sinh đến cây trồng nông nghiệp, cây cảnh và tầng đất mặt

  2017-2018

  Tham gia

  ĐHQG loại C

  6.

  Nghiên cứu xử lý bèo lục bình bằng ấu trùng ruồi lính đen

  2017-2018

  Tham gia

  Trường

  7.

  Xác định mối tương quan giữa vi khuẩn kháng phóng xạ với ô nhiễm phóng xạ tại các mỏ khai khoáng Titan ở Bình Định

  2016-2017

  Tham gia

  ĐHQG loại C

  8.

  Nghiên cứu giá thể sinh học hấp phụ nicotine từ nhà máy sản xuất thuốc lá Sài Gòn

  2016-2017

  Chủ nhiệm

  Trường

  9.

  Tái sử dụng bùn thải nhà máy bia bằng phương pháp ủ đống tĩnh hiếu khí

  2016-2017

  Tham gia

  Học viên CH + NCS

  10.

  Relationship between trace metal concentration (Cu, Zn, Pb, Cd and Cr) in molluscs, suspended particulates, sediment and water in downstream of Saigon River

  2015-2018

  Tham gia

  ĐHQG loại B

  11.

  Nghiên cứu tác động của việc sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây đến chất lượng đất trồng cây

  2015-2015

  Tham gia

  Trường - Care

  12.

  Quá trình ozone hóa cho khử NPEs trong nước thô dùng cho cấp nước

  2015-

  Tham gia

  Trường - Care

  13.

  Đánh giá khả năng ứng dụng của Ferrate trong việc cấp nước sạch khẩn cấp cho nhân dân vùng lũ - Ứng phó biến đổi khí hậu

  2015-

  Tham gia

  ĐHQG loại C

  14.

  Đánh giá phương pháp bón tối ưu trong việc tái sử dụng bùn sau hầm ủ biogas cho ruộng lúa quy mô pilot

  2014-2014

  Tham gia

  Trường

  15.

  Đánh giá vai trò của bùn lắng lơ lửng đến quá trình chuyển hóa nitơ trong nước sông

  2014-2015

  Tham gia

  Trường - Care

  16.

  Nghiên cứu, đánh giá mức độ ô nhiễm Arsen trong đất và nước ngầm tại huyện An Phú, tỉnh An Giang

  2014-2015

  Tham gia

  Trường - Care

  17.

  Đánh giá sự lan truyền kim loại vết trong nước, bùn trầm tích trong lưu vực sông Sài Gòn

  2014-2015

  Tham gia

  Trường - Care

  18.

  Đánh giá hiệu quả sử dụng bùn biogas quy mô pilot và các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường

  2013-2013

  Tham gia

  Trường

  19.

  Đánh giá tiềm năng và đánh giá năng lượng trong tái sử dụng sinh khối chất thải nông nghiệp

  2012-2012

  Tham gia

  Trường

  20.

  Nghiên cứu xử lý dư lượng thuốc kháng sinh (Sulfonamide thường được sử dụng hiệp lực với trimethoprim theo tỷ lệ 5:1) trong xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học (Lọc cố định) mô hình phòng thí nghiệm

  2012-2013

  Tham gia

  Trường

  21.

  Dự án GIST (the Gwangju Institute of Science & Technology) “Survey on the presence of typical heavy metals in the brackish water ecosystem of Tien River”.

  2010-2012

  Tham gia


  22.

  Dự án JST-JICA “Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development – Sustainable Integration of Local Agriculture and Biomass Industries”.

  2009-2014

  Tham gia


   
   
  Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố:
   

  TT

  Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học

  Tạp chí quốc tế

  1.

  NguyenPhuocDan,DangVuBichHanh,NguyenHuu Viet,LaiDuyPhuong,TrinhBichHuyen,Seunghee Han,Yonseok Hong. Trace metal (Cu,Zn,Pb and Cr) in Mollusca, Sediment and Water at Tien River Estuary- Mekong Delta in VietNam. Science and Technology for Sustainability - Vol.1, 359-375 (2014) -ISBN/ISSN: 2288-2596

  2.

  Trang, V.N., Dan, N.P., Phuong, L.D., Thanh, B.X.. Pilot study on the removal of TOC, THMs and HAAs in drinking water using ozone/UV – BAC. Desalination and Water Treatment - 52, 1-9 (2014) -ISBN/ISSN: 1944-3994

  3.

  Tran Tien Khoi, Kihong Park, Young Min Noh, Lee Kwang Yui, Phan Xuan Thanh, Lai Duy Phuong. Characterization of fine and ultrafine particulate matter in Hochiminh city. Science and technology for sustainability - Vol. 12, 85-90 (2014) -ISBN/ISSN: 2288-2596

  4.

  Dang Vu Bich Hanh,Nguyen Huu Viet,Lai Duy Phuong,Nguyen Phuoc Dan,Seunghee Han,Kim,Yongseok Hong. Monitoring trace metals in water and biota in Tien river, Vietnam. Science and Technology for Sustainability - Vol.11, 177 (2013) -ISBN/ISSN: 2288-2596

  5.

  Trang, V.N., Phuong, L.D., Dan, N.P., Thanh, B.X., Visvanathan, C.. Assessment on the THMs formation potential of Tan Hiep water treatment plant. Journal of Water Sustainability - 2(1), 43-53 (2012) -ISBN/ISSN: 1839-1516

  Tạp chí trong nước

  6.

  Lại Duy Phương, Trịnh Thị Bích Huyền, Đặng Vũ Xuân Huyên, Đỗ Đình Nam, Tôn Thiện Phương, Đặng Vũ Bích Hạnh. Tối ưu tỷ lệ trong phân bón hữu cơ vi sinh từ nguồn vỏ điều và bùn ao nuôi cá tra. Tài nguyên & Môi trường - 8 (358), 61-63 (2021) -ISBN/ISSN: 1859-1477

  7.

  Trịnh Thị Bích Huyền; Đặng Vũ Bích Hạnh; Đặng Vũ Xuân Huyên; Lại Duy Phương. Nghiên cứu tái sử dụng ấu trùng ruồi lính đen trong quá trình xử lý bào lục bình, làm sạch môi trường nước. Tài Nguyên và Môi trường - 19 (297), 22-24 (2018) -ISBN/ISSN: 1859-1477

  8.

  Lại Duy Phương; Đặng Vũ Bích Hạnh; Trịnh Thị Bích Huyền; Đặng Vũ Xuân Huyên. Đánh giá khả năng xử lý mùi thuốc lá tại nhà máy sản xuất bằng vật liệu sinh học. Tài Nguyên và Môi trường - 17 (295), 24 (2018) -ISBN/ISSN: 1859-1477

  9.

  Đặng Vũ Bích Hạnh; Trịnh T.B.Huyền; N.T.Hằng, Lại D.Phương; Đặng V.X.Huyên; Đỗ Đ. Nam. Nghiên cứu phân lập vi khuẩn kháng phóng xạ trong đất khu vực khai khoáng titan tại Phù Cát, Bình Định. Tài nguyên và Môi trường - 12(266), 26-27 (2017) -ISBN/ISSN: 1859 – 1477

  10.

  Đ.V.X.Huyên,Đ.V.B.Hạnh,L.D.Phương,T.T.B.Huyền,L.Đ.Quang,V.V.Ánh,Đ.Đ.Nam. Ảnh hưởng của chất lượng nước tái sinh đến tính chất đất và tăng trưởng cây trồng. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường - 14, 56-59 (2017) -ISBN/ISSN: 1859-1477

  11.

  Ng.T.N.Nguyệt,L.D.Phương,T.T.B.Huyền,Đ.V.B.Hạnh,N.K.Biền,Đ.Đ.Nam. Ảnh hưởng của quy mô thí nghiệm đến chất lượng ủ bùn thải sản xuất phân hữu cơ vi sinh. TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG - 11(265), 22 (2017) -ISBN/ISSN: 1859-1477

  12.

  Đặng Vũ Bích Hạnh, Nguyễn Thuý Hằng, Trịnh Thị Bích Huyền, Lại Duy Phương, Đặng Vũ Xuân Huyên. Hiện trạng thảm thực vật khu vực khai thác Titan huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tài nguyên và Môi trường - 13 (267), 27-29 (2017) -ISBN/ISSN: 1859-1477

  13.

  D.V.X.Huyen,T.T.B.Huyen,N.P.Dan,L.D.Phuong,D.V.B.Hanh. Changing of soil stability in irrigation with reclaimed water. Journal of Science and Technology-Thai Nguyen University - 139 (09), 109-114 (2015) -ISBN/ISSN:

  14.

  Đặng Vũ Bích Hạnh,Đ.Q.Túc,N.D.Khánh,L.P.T.Hiền,Đ.V.X.Huyên,L.D.Phương,T.T.B.Huyền,N.P.Dân,E.Strady. Mối tương quan giữa các yếu tố môi trường lên sự hiện diện của kim loại nặng trong lưu vực sông Sài gòn - Đồng Nai. Tài Nguyên và Môi trường - 8(214), 22-24 (2015) -ISBN/ISSN: ISSN 1859- 1477

  15.

  T.T.B.Huyền,N.N.M.Trinh,N.T.K.Cúc,L.P.T.Hiền,Đ.V.X.Huyên,L.D.Phương,Đ.V.B.Hạnh. Biodegradation Eichhornia crassipes of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) based on growth rate. Khoa học và Công nghệ - 139 (09), 131-136 (2015) -ISBN/ISSN: SSN 1859- 2171

  16.

  Nguyễn Thuý Hằng, Đặng Vũ Xuân Huyên, Lại Duy Phương, Trịnh Thị Bích Huyền, Đặng Vũ Bích Hạnh. Measurements of heavy metals and natural radioactivity levels in water, soil and vegetation around the titanium mining site in Phu Cat district, Binh Dinh province. Khoa học và Công nghệ - 139 (09), 121-124 (2015) -ISBN/ISSN: ISSN 1859- 2171

  17.

  L.T.M.Tam,N.T.Ninh,N.M.Nhat,N.P.Dan. Nonylphenol ethoxylates removal by ozonation from raw water for drinking water supply. Journal of Science and Technology - 53(3A), 55-60 (2015) -ISBN/ISSN:

  18.

  N.P.Dan,N.D.Khanh,N.H.Viet,L.D.Phuong,T.T.B.Huyen,D.Q.Tuc,P.M.Quang,Đ.V.B.Hanh,S.Han. Trace metals (Cu, Zn, Pb and Cd) in mollusca, sediment and water at tien river estuary - mekong delta in viet nam. Vietnam Academy of Science and Technology - 53(5A), 104-111 (2015) -ISBN/ISSN: 978-604-7-33738-5

  19.

  Đinh.Q.Túc,Lê.T.M.Tâm,Lại.D.Phương,Emilie Strady,Nguyễn.T.N.Tuyết,Nguyễn.T.Phong,Nguyễn.P.Dân. Khảo sát nồng độ vết của các hợp chất gây rối loạn nội tiết trong nước mặt ở lưu vực sông Sài Gòn-Đồng Nai bằng phương pháp chiết trên pha rắn kết hợp với sắc ký lỏng với đầu dò khối phổ kép. Khoa học và công nghệ - 52-4C, 196-209 (2014) -ISBN/ISSN: 0866-708X

  20.

  Le.T.T.Thanh, Lai.D.Phương, Nguyen.P.Dan,Nguyen.T.N.Quynh. Using air stripping column to remove Trihalomethanes (THMs) from tap water in Ho Chi Minh city. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - 51 (3B), 1-6 (2013) -ISBN/ISSN: 0866-708X

  21.

  Vu, N.T, Lai, D.P, Nguyen, P.D.. Pilot plant study on O3/UV-BAC process for DBPs reduction in drinking water treatment. Journal of Science and Technology (University of Danang) - 45 , 137-143 (2011) -ISBN/ISSN: 1859-1531

  Hội nghị quốc tế

  22.

  Lai.D.Phuong,Nguyen.T.Ninh,Nguyen.M.Nhat,Dang.V.X.Huyen,Dang.V.B.Hanh,Nguyen.P.Dan. Evaluation of edcs (endocrine disrupting chemicals) in Saigon river and operation parameters of npes by ozone method. UK- Vietnam workshop on Innovation in Chemical Engineering for Sustainable Environment - Ha Noi , (2015)

  23.

  Dang Vu Xuan Huyen, Lai Duy Phuong, Trinh Thi Bich Huyen, Dang Vu Bich Hanh, Nguyen Phuoc Dan. Studying on impact of reclaimed water irrigation on soil quality. UK- Vietnam workshop on Innovation in Chemical Engineering for Sustainable Environment - Ha Noi , (2015)

  24.

  T.T.B.Huyen,D.V.X.Huyen,N.T.T.Hang,L.D.Phuong,D.V.B.Hanh,L.P.T.Hien,N.N.M.Trinh,N.T.K.Cuc. Preliminary study on water hyacinth treatment with black solider fly larvae which used as food for tilapia. UK- Vietnam workshop on Innovation in Chemical Engineering for Sustainable Environment - Ha Noi , (2015)

  25.

  N.P.Dan,N.D.Khanh,T.T.Viet,L.D.Phuong,T.T.B.Huyen,D.Q.Tuc,Đ.V.B.Hanh,S.Han. Relationship between trace metal concentrations (Cu, Zn, Pb and Cd) in mollusca, suspendend particulates, sediment and water in downstream of Saigon river. The 13th UNU & GIST Joint Programme Symposium - Manila , (2015)

  26.

  Dang Vu Xuan Huyen, Trinh T.Bich Huyen, Lai D.Phuong, Phan T.Lam, Dang Vu B.Hanh, Nguyen P.Dan. Assessment of the changes of soil texture and structure in irrigation with reclaimed water. nternational Conference on Environmental Quality Concern - Kaohsiung , (2015)

  27.

  D.V.X.Huyen, N.D.Khanh, N.T.T.Hang, T.T.B.Huyen, L.D.Phuong, N.C.Vu, D.V.B.Hanh, N.T.Linh. Study on treated wastewater reuse associated with soil quality in irrigation for tea tree Camellia sinensis. UK-VietNam workshop on innovations in chemical engineering for a sustainable environment - Hà Nội , (2015)

  28.

  N.D.Khanh, D.V.X.Huyen, L.P.T.Hien, N.T.T.Hang, T.T.B.Huyen, L.D.Phuong, D.K.An, D.V.B.Hanh, N.T.Lin. Assessment soil capacity of nutrient holding in reuse waste water - a study in Cat Lam - Binh Dinh. UK-VietNam workshop on innovations in chemical engineering for a sustainable environment - Hà Nội , (2015)

  29.

  Dang Vu Bich Hanh,Nguyen Huu Viet,Lai Duy Phuong,Trinh Thi Bich Huyen,Nguyen Phuoc Dan,Han,Hong. Cerrelation between trace metals (Cu, Zn, Pb and Cr) in mollusca, sediment and water at Tien river estuary – Mekong delta in Viet Nam. The 12th Annual UNU & GIST Joint Programme Symposium: Issues on Environmetal Multi-Pollutants - Đà Nẵng , (2014)

  30.

  D. V. X. Huyen, N. D. Khanh, N. T. T. Hang, T. T. B. Huyen, L. D. Phuong, D. V. B. Hanh. Environmental problems associated with the use of treat wastewater for tea plants irrigation . Chia sẻ nguồn nước: Tuong tai phat trien cho luu vuc song Mekon - Hồ Chí Minh , (2014)

  31.

  Le Thi Kieu Mien, Lai Duy Phuong, Dang Vu Bich Hanh, Phan Dinh Tuan, Fumiko Oritate. ASSESSMENT OF NUTRIENT LOSSES OF BIOGAS SLURRY REUSE FOR PADDY FIELD . The 6 th ASEAN CIVIL ENGINEERING CONFERENCE (ACEC) and The 6 th ASEAN ENVIRONMENTAL ENGINEERING CONFERENCE (AEEC) - Bangkok , (2013)

  32.

  Le.T.T.Thanh, Lai.D.Phuong, Vu.N.Trang, Nguyen.T.N.Quynh, Nguyen.P.Dan. Trihalomethanes (THMs) in Water Distribution Network in Ho Chi Minh City”. The Second EnvironmentAsia International Conference on “Human Vulnerability and Global Environmental Change" - Chonburi , (2013)

  33.

  Tran Thi Phi Oanh, Lai Duy Phuong, Trinh Thi Bich Huyen, Dang Vu Bich Hanh, Dang Vu Xuan Huyen. A study on antibiotic residue treatment of wastewater by biofilter. The 5th ASEAN Civil Engineering Conference (ACEC), the 5th ASEAN environmental Engineering Conference (AEEC) and the 3rd Seminar on Asian Water Environment (Asian Core Program of JSPS, NRCT and ERDT) - Hồ Chí Minh , (2012)

  34.

  Nguyen Phuoc Dan, Nguyen Tan Phong, Do Hong Lan Chi, Pham Hoang Lam, Lai Duy Phuong, Le Thu Thuy. Study on EDCs from industrial sources in Saigon-Dong Nai river basin. the 5th ASEAN Environmental Engineering Conference (ACEC) - Ho Chi Minh , (2012)

  Hội nghị trong nước

  35.

  Trịnh Thị Bích Huyền, Đặng Vũ Bích Hạnh, Đặng Vũ Xuân Huyên, Lại Duy Phương. Điều kiện môi trường thích hợp để xử lý bèo lục bình bằng ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia illucens). Giải pháp phát triển Nguồn nhân lực và Khoa học-Công nghệ phục vụ phát triển Bền vững, thích ứng với Biến đổi khí hậu và Cách mạng Công nghiệp 4.0 - Hà Nội , (2018)

  36.

  Đ.V.X.Huyên,L.D.Phương,T.T.B.Huyền,N.T.Hằng,N.D.Khánh,L.P.T.Hiền,Đ.V.B.Hạnh. Đánh giá sự thay đổi của đất qua quá trình sử dụng nước tái sinh tưới cây chè. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14 - Hồ Chí Minh , (2015)

  37.

  N.T.Hằng,Đ.V.X.Huyên,L.D.Phương,T.T.B.Huyền,Đ.V.B.Hạnh. Xác định mối tương quan giữa nồng độ các chất ô nhiễm và sức khỏe cộng đồng khu vực xã cát lâm, cát thành huyện phù cát tỉnh bình định. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14 - Hồ Chí Minh , (2015)

  38.

  Nguyen Phuoc Dan, NDKhanh, NHViet, LDPhuong, TTBHuyen, DQTuc, PMQuang,Dang Vu Bich Hanh,S.Han. Trace metals (Cu, Zn, Pb and Cd) in mollusca, sediment and water at tien river estuary - Mekong delta in Viet Nam. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14 - Hồ Chí Minh , (2015)

  39.

  Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đặng Vũ Xuân Huyên, Lại Duy Phương, Trịnh Thị Bích Huyền, Đặng Vũ Bích Hạnh. Xác định mối tương quan giữa nồng độ các chất ô nhiễm và sức khỏe cộng đồng khu vực xã Cát Lâm, Cát Thành huyện Phù Cát tỉnh Bình Định. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14 – phân ban Kỹ thuật và Quản lý Môi trường - Hồ Chí Minh , (2015)

   

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Scroll