Bản tin Techport

Bản tin Techport định kỳ được gửi đến các thành viên Techport mỗi tháng 02 lần nhằm cung cấp những thông tin có tính thời sự, phù hợp với nhu cầu thực tế và những CN&TB mới. Để xem lại các bản tin kỳ trước, vui lòng click trực tiếp vào đường link bên dưới:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bản tin Techport số 39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Techport.vn
Scroll