Livestream công nghệ

[Trực tiếp] Sự kiện Hợp tác công nghệ “Quy trình công nghệ sản xuất cao định chuẩn và chế phẩm Cao lỏng từ Tam thất chế (Processed Panax notoginseng) hỗ trợ điều trị ung thư”
Sự kiện Hợp tác công nghệ “Quy trình công nghệ sản xuất cao định chuẩn và chế phẩm Cao lỏng từ Tam thất chế (Processed Panax notoginseng) hỗ trợ điều trị ung thư” mong muốn đưa kết quả nghiên cứu vào phát triển sản phẩm cao lỏng từ Tam thất chế, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư, đưa sản phẩm cuối cùng có khả năng được cấp phép lưu hành trên thị trường.
Scroll