QUẢN LÝ NHÂN SỰ, CHẤM CÔNG TIỀN LƯƠNG DÙNG CHO CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH MAY

( 499 đánh giá ) 3047 lượt xem
Giá tham khảo : Liên hệ
 • 1. Quản lý các danh mục                                                         

  2. Quản lý thông tin nhân viên                                                                                                              

  3. Quản lý chấm công                                                                                                                            

  4. Quản lý tính lương                                                                                                                             

  5. Các chức năng hỗ trợ                                                                                                                        

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 • 1. Quản lý các danh mục                                                                                                                       

       - Quản lý thiết lập tham số (tham số chức vụ, Ngày lễ, Trường hợp đặc biệt...)                                

       - Quản lý lương cơ bản                                                                                                                       

       - Quản lý tiền chức vụ, trách nhiệm                                                                                                    

       - Quản lý các trường hợp đặc biệt (nghỉ thai sản, nghỉ phép, nghỉ vắng, ...)                                      

       - Quản lý tiền chuyên cần hàng tháng                                                                                                

       - Quản lý nghỉ giữa giờ                                                                                                                       

  2. Quản lý thông tin nhân viên                                                                                                              

       - Danh sách nhân viên                                                                                                                         

       - Cập nhật thông tin nhân viên                                                                                                           

       - Import dữ liệu nhân viên có sẵn từ file excel                                                                                   

       - Quản lý các chức năng hiển thị nhân viên trên bảng chấm công, bảng lương                                 

       - Quản lý tìm kiếm theo tên, theo mã nhân viên, theo từ gợi ý, nhân viên thử việc                           

  3. Quản lý chấm công                                                                                                                            

       - Bảng chấm công theo tháng                                                                                                             

       - Bảng chấm công theo ngày đến ngày                                                                                               

       - Phiên bản chấm công ảo                                                                                                                   

       - Import dữ liệu chấm công qua file excel                                                                                          

  4. Quản lý tính lương                                                                                                                             

       - Bảng lương các nhân viên                                                                                                                

       - In phiếu lương cá nhân                                                                                                                     

       - In phiếu lương theo danh sách                                                                                                         

       - Phiếu lương cho từng nhân viên                                                                                                       

  5. Các chức năng hỗ trợ                                                                                                                        

       - Quản lý phân quyền người dùng                                                                                                      

       - Quản lý danh sách người dùng                                                                                                        

       - Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu

  Scroll