Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 10
Địa chỉ : Số 26, Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại : (0274) 385 6062
Fax : (0274) 382 2007
Người đại diện : Nguyễn Thế Cường
Chức vụ/ Chức danh :

Chức năng nhiệm vụ chính

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương (sau đây gọi là Trung tâm) là cơ quan nhà nước trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, được thành lập theo Quyết định số 40/QĐ-UB ngày 06/9/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé.
- Ngày 27/4/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND phê duyệt đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm sang cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại nghị định số 115/2005/NĐ-CP.
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm được quy định tại Quyết định số 28/QĐ-SKHCN, ngày 16 tháng 2 năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương,
 


 • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ
  Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
  Tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ
  Tư vấn lập dự án đầu tư
  Định giá, đánh giá công nghệ
  Đo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm
  Sở hữu trí tuệ

Sản phẩm

- Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
- Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.
- Kiểm toán năng lượng theo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010.
- Kiểm tra chất lượng thiết bị X quang chẩn đoán y tế, kiểm xạ (đo kiểm tra an toàn bức xạ).
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ năng lượng mới.
- Tổ chức thi công, chuyển giao kỹ thuật xử lý môi trường.
 

SẢN PHẨM

 • grid
 • list
Sản phẩm / trang:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

Scroll