Viện nghiên cứu và phát triển vùng

★☆☆☆☆ ( 4 đánh giá ) 577
Địa chỉ : số 70, phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 04. 39424357
Fax : 04.39421078
Website : http://irrd.gov.vn
Người đại diện : PGS.TS Lê Tất Khương
Chức vụ/ Chức danh :
 

  • Môi trường
   Công nghệ thực phẩm

 • 1. Chức năng
  Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng (IRRD) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Viện có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tiếp thu, thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ; chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
  2. Nhiệm vụ
  2.1.Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn từ đó đề xuất các giải pháp, luận cứ khoa học cho phát triển bền vững, chuyển đổi cơ cấu kinh tế của các vùng lãnh thổ. Tham gia nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất;
  2.2.Nghiên cứu, tiếp thu, thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ; xây dựng ngân hàng quy trình kỹ thuật tiến bộ và công nghệ tiên tiến, lựa chọn công nghệ thích hợp để chuyển giao cho các vùng, lãnh thổ.
  2.3.Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp Khoa học và Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cho các vùng, lãnh thổ; quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi trường và thực hiện các dịch vụ môi trường khác;
  2.4.Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, môi trường của các vùng lãnh thổ phục vụ công tác quản lý của Bộ và cung cấp thông tin, tư liệu trên cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ;
  2.5.Tư vấn lập quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực cho các vùng, lãnh thổ;
  2.6.Tư vấn về công nghệ, đổi mới công nghệ; chuyển giao công nghệ thông qua việc xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cho các địa phương và vùng lãnh thổ;
  2.7.Tư vấn, giám sát, đánh giá chất lượng và công nhận sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế.
  2.8.Đào tạo và tập huấn kỹ thuật cho cán bộ, nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
  2.9.Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo và tổ chức khảo sát trao đổi kinh nghiệm với nước ngoài;
  2.10.Ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho các địa phương và vùng.
  2.11.Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền; quản lý tài chính, tài sản được Nhà nước giao theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ.
  2.12.Quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  2.13.Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

 • DỊCH VỤ CUNG CẤP

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

   
  Sản phẩm / trang:
  Tổng số 1 sản phẩm

  ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

  Scroll