Trung Tâm Kỹ Thuật Đo Lường và Thử Nghiệm tỉnh Bình Phước

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 123
Địa chỉ : Quốc lộ 14, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại : (0271) 388 6084
Fax : (0271) 388 6084
Người đại diện : Nguyễn Duy
Chức vụ/ Chức danh :

Chức năng nhiệm vụ chính

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Phước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.
Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân.
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1. Xây dựng, tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm về phát triển hoạt động kỹ thuật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
2. Thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác hệ thống chuẩn đo lường của tỉnh.
3. Xây dựng và tham gia xây dựng mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo đáp ứng yêu cầu của tỉnh; thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường và các dịch vụ kỹ thuật khác về đo lường phục vụ quản lý nhà nước và theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
4. Thực hiện hoạt động kiểm tra phép đo, hàng đóng gói sẵn phục vụ quản lý nhà nước và theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
5. Thực hiện hoạt động kiểm định đối chứng phương tiện đo theo quy định tại Điều 21, Mục 2, Luật Đo lường số 04/2011/QH13 phục vụ quản lý nhà nước.
6. Thực hiện hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ và nhu cầu đảm bảo chất lượng của tổ chức, cá nhân.
7. Thực hiện hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hoạt động đánh giá sự phù hợp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân.
8. Thực hiện hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.
9. Thực hiện công tác bồi dưỡng, tư vấn chuyên môn nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, thông tin hàng rào kỹ thuật về thương mại (TBT) và năng suất chất lượng cho các tổ chức, cá nhân.
10. Tổ chức công tác bồi dưỡng, tập huấn, cấp Giấy chứng nhận “Kiểm soát viên chất lượng” cho lực lượng làm công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
11. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đánh giá viên về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo ISO: 9001-2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
12. Tổ chức, thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân như: Dịch vụ tư vấn về đầu tư, tư vấn đấu thầu trang thiết bị, tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị; tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của hàng đóng gói sẵn, giải thưởng chất lượng, năng suất chất lượng; tư vấn xây dựng, áp dụng, công bố tiêu chuẩn; tư vấn áp dụng, công bố quy chuẩn áp dụng, an toàn bức xạ và hạt nhân…
13. Thực hiện dịch vụ nghiên cứu, sản xuất, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, hợp tác kinh doanh và kinh doanh các phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật…
14. Thực hiện nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và năng suất.
15. Tổ chức thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản thu theo quy định của pháp luật.
16. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện hợp tác quốc tế, công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
18. Tham gia các đoàn Thanh tra, đoàn Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
19. Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác do Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao và theo quy định của pháp luật.
20. Được quyền sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
21. Được tự chủ về tài chính, được bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.
22. Được hưởng mọi ưu đãi về hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
23. Được quan hệ với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ.
24. Được ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng dịch vụ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ với các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ theo các quy định hiện hành.
25. Được ký kết các hợp đồng lao động và hợp đồng cộng tác viên với các nhân lực trên mọi hoạt động của Trung tâm, được chi trả tiền công cho số nhân lực này từ nguồn thu của các hợp đồng dịch vụ theo kết quả hợp đồng và theo giá cả tiền công của thị trường tại thời điểm thực hiện hợp đồng để đảm bảo hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ.
26. Được hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân góp vốn bằng tiền, tài sản hiện vật và giá trị quyền sở hữu trí tuệ…để tiến hành hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.
 


  • Tư vấn lựa chọn công nghệ và nhà cung ứng
    Đo lường, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm

Sản phẩm

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đo lường và thử nghiệm:
- Nước mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt
- Phân bón NPK

SẢN PHẨM

  • grid
  • list
Sản phẩm / trang:

ĐƠN VỊ TƯ VẤN KHÁC

Scroll