Hệ thống thiết bị đo đa chỉ tiêu dùng cho nông nghiệp

Hệ thống thiết bị đo đa chỉ tiêu ứng dụng IoT trong nông nghiệp do Phòng Điện tử ứng dụng – Viện Vật lý TP.HCM cung ứng cho phép đo độ pH nước, nhiệt độ, đổ ẩm,…ứng dụng rất rộng trong thực tế, đặc biệt là trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản. Hệ thống cho phép chia sẻ thông tin trên webserver, dữ liệu được lưu theo thời gian thực và sắp xếp theo dạng bảng; server thể hiện dữ liệu trực quan qua biểu đồ đường hoặc bản đồ; cho phép truy cập thông tin ở mọi nơi, đơn giản hóa việc giám sát, điều khiển.
Viện Vật lý TP.HCM
Scroll