Bản tin Techport

Bản tin Techport định kỳ được gửi đến các thành viên Techport vào đầu tuần thứ I và thứ III hàng tháng nhằm cung cấp những thông tin có tính thời sự, phù hợp với nhu cầu thực tế và những CN&TB mới. Để xem lại các bản tin kỳ trước, vui lòng click trực tiếp vào đường link bên dưới:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bản tin Techport số 39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Techport.vn
Scroll